مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 15کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
15 289 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
80.4263 اصطلاحات  پزشكي 71.8211 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
67.3367 بهداشت  عمومي 44.8844 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.925 زبان  عمومي 71.5383 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است