مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
25 276 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
80.4263 اصطلاحات  پزشكي 49.3789 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
68.7406 بهداشت  عمومي 44.8844 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.875 زبان  عمومي 88.375 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است