مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 36کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 36کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
36 262 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
71.0737 اصطلاحات  پزشكي 47.1367 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
64.5289 بهداشت  عمومي 68.7406 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
22.725 زبان  عمومي 84.1633 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است