مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 38کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
38 269 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
86.0419 اصطلاحات  پزشكي 50.5 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
67.3367 بهداشت  عمومي 43.4906 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
46.2883 زبان  عمومي 61.7211 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است