مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 43کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
43 264 اپيدميولوژي مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
74.8107 اصطلاحات  پزشكي 52.7422 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51.9039 بهداشت  عمومي 75.75 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
35.35 زبان  عمومي 61.7211 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است