مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد اپيدميولوژي94-95

 

کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد اپيدميولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 306 اپيدميولوژي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
87.9104 اصطلاحات  پزشكي 83.0422 مباني  اپيدميولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
56.1156 بهداشت  عمومي 56.1156 اپيدميولوژي  بيماريها
درصد درس ششم درصد درس پنجم
40.4 زبان  عمومي 79.9617 مقدمات  امار زيستي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است