مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94 کارنامه رتبه43کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94
  کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94 کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94
  کارنامه رتبه8کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94 کارنامه رتبه15کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94
    کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه47کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95 کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95
  کارنامه رتبه59کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95 کارنامه رتبه50کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96 کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96
  کارنامه رتبه26کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96 کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96
  کارنامه رتبه50کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96 کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 97-96