مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد فيزيك  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
17 230.79 فيزيك  پزشكي راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي)
درصد درس دوم درصد درس اول
49.2981 فيزيك  )هسته  اي  و اتمي ( 46.1671 فيزيك  عمومي  )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس-
درصد درس چهارم درصد درس سوم
37.0367 فيزيولوژي 75.75 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.7633 زبان  عمومي 80.8 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است