مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 25کارشناسی ارشد فيزيك  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
25 190.15 فيزيك  پزشكي تكنولوژي پرتوشناسي
درصد درس دوم درصد درس اول
55.3076 فيزيك  )هسته  اي  و اتمي ( 59.6405 فيزيك  عمومي  )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس-
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.5 فيزيولوژي 65.65 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 زبان  عمومي 53.8633 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است