مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد فيزيك  پزشكي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
32 214.79 فيزيك  پزشكي راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي)
درصد درس دوم درصد درس اول
56.5095 فيزيك  )هسته  اي  و اتمي ( 29.8152 فيزيك  عمومي  )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس-
درصد درس چهارم درصد درس سوم
63.9633 فيزيولوژي 60.6 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.925 زبان  عمومي 77.4367 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است