مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94

 

کارنامه رتبه 46کارشناسی ارشد فيزيك  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
46 177.57 فيزيك  پزشكي راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي)
درصد درس دوم درصد درس اول
52.9038 فيزيك  )هسته  اي  و اتمي ( 63.4886 فيزيك  عمومي  )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس-
درصد درس چهارم درصد درس سوم
37.0367 فيزيولوژي 25.25 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
7.575 زبان  عمومي 67.3367 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است