مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد فيزيك پزشكي95-94 

 

کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد فيزيك  پزشكي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 253.92 فيزيك  پزشكي فيزيك
درصد درس دوم درصد درس اول
70.9424 فيزيك  )هسته  اي  و اتمي ( 58.681 فيزيك  عمومي  )مكانيك-الكتريسيته- مغناطيس-
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 فيزيولوژي 80.8 رياضي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
61.4383 زبان  عمومي 0 تشريح
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است