مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 5کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد فيزيولوژي 95-94 
 
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
5 246 فيزيولوژي زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
13.4633 بيوشيمي 43.2078 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
65.65 زبان  عمومي 69.8617 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است