مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
54 120 فيزيولوژي زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
5.05 بيوشيمي 3.9289 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
84.1633 زبان  عمومي 8.4133 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است