مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه63کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 63کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
64 152 فيزيولوژي بيهوشي
درصد درس دوم درصد درس اول
23.5633 بيوشيمي 26.3711 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
31.9867 زبان  عمومي 44.6117 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است