مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه67کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94

 

کارنامه رتبه 67کارشناسی ارشد فيزيولوژي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
67 154 فيزيولوژي زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
23.5633 بيوشيمي 9.5344 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
47.1367 زبان  عمومي 56.3883 زيستشناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0   0  
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است