مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
17 263.53 ژنتيك  انساني زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
82.1433 زيست  سلولي  - مولكولي 79.4567 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 71.3767 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
76.1944 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است