مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 30کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
30 237.58 ژنتيك  انساني زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
76.76 زيست  سلولي  - مولكولي 71.3767 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 75.4167 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.2465 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است