مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه 54کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
54 197.53 ژنتيك  انساني زيست شناسي عمومي 
درصد درس دوم درصد درس اول
63.2967 زيست  سلولي  - مولكولي 51.1767 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 83.4967 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
42.5311 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است