مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 6کارشناسی ارشد ژنتيك انساني95-94

 

کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد ژنتيك  انساني95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
6 286.42 ژنتيك  انساني زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
0 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
72.72 زيست  سلولي  - مولكولي 87.5367 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
91.2535 زبان  عمومي 79.4567 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است