انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی گزارش نویسی در پرستاری
 
 
گزارش نویسی پرستاری
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
20
استاد زندی
95/05/21 لغایت 95/05/22
اول
100000
20
استاد زندی
95/06/30 لغایت 95/06/31
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health