.: دوره بازآموزی گزارش نویسی در پرستاری
 
 
گزارش نویسی پرستاری
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
20
استاد زندی
96/05/18 لغایت 96/05/19
اول
100000
20
استاد زندی
96/06/22 لغایت 96/06/23
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health