مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: دوره بازآموزی گزارش نویسی در پرستاری
 
 
گزارش نویسی پرستاری
 
 
شرایط دوره
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
100000
20
استاد زندی
96/05/18 لغایت 96/05/19
اول
100000
20
استاد زندی
96/06/22 لغایت 96/06/23
دوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health