مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 24کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
24 223.61 ايمني  شناسي زيست شناسي سلولي مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي
درصد درس دوم درصد درس اول
92.8695 ايمني  شناسي 37.0367 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 11.7867 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
58.7012 زبان  عمومي 70.8818 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است