مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 3کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
3 270.38 ايمني  شناسي زيست شناسي _ ميكروبيولوژي 
درصد درس دوم درصد درس اول
83.5876 ايمني  شناسي 74.0633 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 1.6867 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
88.9103 زبان  عمومي 76.1944 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است