مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 32کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
32 237.73 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 3.3633 ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي(
درصد درس چهارم درصد درس سوم
82.4261 ايمني  شناسي 47.1367 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
82.012 زبان  عمومي 62.014 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است