مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 39کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
39 217.09 ايمني  شناسي زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
82.4261 ايمني  شناسي 52.1867 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 10.1 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
56.9741 زبان  عمومي 65.5591 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری موسسه معین استفاده نموده است