مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 48کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
48 215.09 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 23.5633 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
78.9416 ايمني  شناسي 50.5 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.1674 زبان  عمومي 83.2846 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است