مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 53کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 53کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
53 299.94 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
72.9422 خون  شناسي 0 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.2956 ايمني  شناسي 53.8633 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
70.7909 زبان  عمومي 88.5972 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه ،  آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است