مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 63کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 63کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
63 199.63 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
78.9416 ايمني  شناسي 57.2367 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 18.5133 (ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
64.741 زبان  عمومي 12.4028 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است