مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 69کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 69کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
69 186.93 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
90.5566 ايمني  شناسي 38.7133 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 0 ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
31.0777 زبان  عمومي 77.9619 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است