مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 77کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 77کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
77 183.04 ايمني  شناسي زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
85.9106 ايمني  شناسي 50.5 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 خون  شناسي 1.6867 ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي(
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.1674 زبان  عمومي 40.7535 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است