مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 82کارشناسی ارشد ايمني شناسي95-94

 

کارنامه رتبه 82کارشناسی ارشد ايمني  شناسي95-94   
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
82 177.23 ايمني  شناسي علوم آزمايشگاهي
درصد درس دوم درصد درس اول
0 خون  شناسي 1.6867 ميكروب  شناسي  پزشكي  )باكتري  شناسي(
درصد درس چهارم درصد درس سوم
87.0721 ايمني  شناسي 48.8133 زيست  سلولي  مولكولي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
28.4921 زبان  عمومي 60.2465 بيوشيمي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است