انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آمار :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روشهای آماری
 
300000
ریاضیات
 
آمارواحتمال ریاضی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health