مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آمار :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روشهای آماری
 
800000
ریاضیات
 
آمارواحتمال ریاضی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health