.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی آمار :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روشهای آماری
 
800000
ریاضیات
 
آمارواحتمال ریاضی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health