انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی بهداشت عمومی:.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
500000
کلیات بهداشت محیط
 
آمار حیاتی
 
تغذیه
 
مبانی اپیدمیولوژی
 
فیزیولوژی
 
اپیدمیولوژی بیماریها
 
آموزش بهداشت  
میکروب
 
روان
 
تنظیم خانواده و واکسیناسیون
 
 
فیزیک عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health