.: فوریتهای پزشکی :.
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
40
آقای شیری وکامرانی
احیاء قلبی ریوی و فوریتهای پزشکی
700000
25
دکتر متقی نژاد
داروشناسی
600000
30
دکتر مرادی
آناتومي
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2430000
145
Test cable channels Graduate Department of Health