.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی فوریتهای پزشکی:.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فارماكولوژي
 
احیاء قلبی ریوی و فوریتهای پزشکی
 
آناتومي
 
فیزیولوژی
 
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health