دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی هوشبری
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
40
دکتر متقی نژاد
فارماكولوژي
700000
40
دکتر عارفیان
اصول بيهوشي
800000
30
دکتر عارفیان
بيماري شناسي
900000
75
آقای شیری
مراقبتهاي ويژه
600000
30
دکتر مرادی
آناتومي
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
4410000
305
 
Test cable channels Graduate Department of Health