.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی هوشبری :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
800000
فارماكولوژي
 
اصول بيهوشي
 
بيماري شناسي
 
مراقبتهاي ويژه
 
آناتومي
 
فیزیک عمومی
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health