دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش کودکان استثنایی
 
 
آموزش کودکان استثنایی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
180000
30
دکتر برهانی
روانشناسي كودكان استثنايي
210000
30
دکتر طاهری
روانشناسی عمومی
120000
20
دکتر امیری
روانشناسی رشد
180000
30
دکتر برهانی
روانشناسي تربيتي
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
دو فقره چک به مبلغ 200000 تومان
221000
621000
690000
110
         
Test cable channels Graduate Department of Health