دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی مامایی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بارداری و زایمان
1000000
60
خانم  دکتردامغانيان
بیماری های زنان
800000
40
خانم دکنر نخعی
 
نوزادان     
650000
35
خانم دکنر نخعی
بهداشت مادروکودک وتنظیم خانواده
800000
40
خانم دکتر یزدخواستی
داخلی و جراحی
800000
45
دکتر شیرازی
جنین شناسی
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
900000
30
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف تعداد ساعت
5985000
360
Test cable channels Graduate Department of Health