انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی مامایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
بارداری و زایمان
 
بیماری های زنان
 
 
نوزادان     
 
بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده
 
500000
داخلی و جراحی
 
جنین شناسی
 
 
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health