دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی آموزش راهنمایی و مشاوره .
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
700000
30
دکتر برهانی
مشاوره و راهنمایی
700000
30
دکتر خدامرادی
روانشناسی عمومی
700000
30
دکتر برهانی
روانشناسی تربیتی
600000
20
دکتر خدامرادی
روانشناسی رشد
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2430000
110
 
Test cable channels Graduate Department of Health