دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشگاهی !---------------------------------------- Main Goes Here ----------------------------------------------->
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
600000
30
دكتر اسماعیلی
ویروس شناسی
700000
80
دكتر عقیل
ایمنی و سرم شناسی
900000
100
دکتر جعفر نژاد
بیوشیمی
700000
90
دكتر اسماعیلی
باکتری شناسی
450000
30
دکتر رحیمی
انگل شناسی
450000
30
دکتر رحیمی
قارچ شناسی
900000
60
دکتر شیران
خون شناسی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
4230000
420
Test cable channels Graduate Department of Health