دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
 
 
علوم و صنایع غذایی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
210000
30
دکتر اسماعیلی
میکروب شناسی مواد غذایی
210000
30
خانم دکتر محمدزاده
تکنولوژی مواد غذایی
210000
30
آقای نادری
شیمی مواد غذایی
210000
30
دکترمنتظرابدی
فیزیک عمومی
210000
30
آقاي شهیدزاده
ریاضیات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
اقساط پیش پرداخت با 10 درصد تخفیف کل شهریه تعداد ساعت
سه فقره چک به مبلغ 200000 تومان
345000
945000
1050000
150
         
Test cable channels Graduate Department of Health