دوره های حضوری کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
800000
30
حانم دکتر مسلمی
میکروب شناسی مواد غذایی
800000
30
دکترزرگران
تکنولوژی مواد غذایی
800000
30
خانم دکتر مسلمی
شیمی مواد غذایی
500000
40
استاد شهیدزاده
فیزیک عمومی
500000
40
استاد شهیدزاده
ریاضیات
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3060000
170
Test cable channels Graduate Department of Health