.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی علوم و صنایع غذایی :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
میکروب شناسی مواد غذایی
 
تکنولوژی مواد غذایی
 
800000
شیمی موادغذایی
 
فیزیک عمومی
 
ریاضیات
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health