.: دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس پایه و عمومی
 
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
450000
30
دکتر حاجی پور
زبان عمومی
450000
30
دکتر قادری
ادبیات فارسی
450000
20
آقای محمدزاده
معارف اسلامی
900000
100
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
2655000
230
Test cable channels Graduate Department of Health