.: کاردانی به کارشناسی اتاق عمل :.
 
   
 
شرایط دوره حضوری
 
 
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد نام درس
900000
75
آقای شیری وکامرانی
داخلی جراحی
1300000
70
استاد گلچینی
تکنیکهای اتاق عمل
700000
30
دکتر جعفرنژاد
بیوشیمی
600000
30
دکتر مرادی
آناتومي
700000
50
دکترنورآبادی
فیزیولوژی
 
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
شهریه کل با 10% تخفیف
تعداد ساعت
3780000
255
Test cable channels Graduate Department of Health