انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی اتاق عمل :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
داخلی جراحی
 
تکنیکهای اتاق عمل
 
550000
بیوشیمی
 
آناتومي
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health