مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی اتاق عمل :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
داخلی جراحی
 
تکنیکهای اتاق عمل
 
800000
بیوشیمی
 
آناتومي
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health