.:بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی اتاق عمل :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
داخلی جراحی
 
تکنیکهای اتاق عمل
 
800000
بیوشیمی
 
آناتومي
 
فیزیولوژی
 
   
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health