.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی دروس پایه و عمومی :.
 
 
دروس پایه
 
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
120000
 
بیوشیمی
 
فیزیولوژی
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health