مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: بسته های آموزشی کاردانی به کارشناسی پزشکی هسته ای :.
 
   
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
روش های پزشکی هسته ای
 
فیزیک نشعشع و مواد رادیو اکتیو
 
آنانومی
 
800000
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوها
 
شناخت دستگاههای پزشکی
 
فیزیولوژی
 
فیزیک عمومی
 
   
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health